Sklepy internetowe :: Katalog sklepów Prego.pl
Twoja wyszukiwarka


Regulamin sklepu internetowego - sprawdź albo zapłacisz!

DrukujEmail

Według badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej, w blisko ¾ sklepów internetowych obowiązuje regulamin, który budzi zastrzeżenia obu instytucji.
E-sklepy, które nie dostosują swoich regulaminów do obowiązującego prawa narażają się na karę w wysokości nawet 10 proc. swoich rocznych przychodów. Najczęstszym błędem jest brak danych kontaktowych przedsiębiorcy, informacji o kosztach i terminie dostawy oraz sposobu składania reklamacji. Internetowy sprzedawca, prowadzący działalność gospodarczą musi też poinformować klienta o możliwości zwrócenia zakupionego towaru w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.
Prowadząc sklep internetowy warto sprawdzić czy stosowany przez nas regulamin nie zawiera postanowień uznanych za niedozwolone. Art. 3853 Kodeksu cywilnego wymienia 23 niedozwolone zapisy:
 1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
 2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 3. wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
 4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
 5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
 6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
 7. uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
 8. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,
 9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
 10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
 11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,
 12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,
 13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
 14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
 15. zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
 16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
 17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
 18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
 19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
 20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,
 21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
 22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,
 23. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.
W dostosowaniu regulaminu sklepu internetowego do obowiązującego prawa pomocny będzie ogólnodostępny rejestr klauzul niedozwolonych, prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zawiera on postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Istotne dla wszystkich przedsiębiorców (nie tylko sklepów internetowych) jest to, że wpisanie jakiejś klauzuli do rejestru prowadzonego przez UOKiK wywołuje skutek wobec wszystkich firm, a nie tylko tej jednej ukaranej za stosowanie danej klauzuli.
Zgodnie z ustawą z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który stosuje postanowienia umowne wpisane prawomocnie do rejestru klauzul niedozwolonych karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu uzyskanego w poprzednim roku. Nie czekając więc aż ktoś pozwie nasz sklep o stosowanie niedozwolonych klauzul (vide pozwy Stowarzyszenia Lexus przeciw sklepom internetowym) warto jak najprędzej usunąć z regulaminu naszego sklepu internetowego wątpliwe zapisy.
Lektura rejestru dostępnego na stronach internetowych UOKiK pokazuje, że najczęściej stosowanymi klauzulami niedozwolonymi są zapisy, w których przedsiębiorca zastrzega, że ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy:
„Ewentualne sprawy sporne pomiędzy sklepem a zamawiającym, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby sklepu”
„Wszystkie spory wynikłe na tle zawartej umowy podlegają wyłączności sądu powszechnego dla siedziby firmy przyjmującej zamówienie”.
Przedsiębiorca nie może też odbierać konsumentowi należnych mu praw:
„Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w żadnej formie z powodu opóźnienia dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nie uprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia lub jego anulowania”
„Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia”.
Kwestionowane są też zapisy:
„Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia w całości lub w części osobie trzeciej"
„Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie możliwość opóźnienia realizacji wykonania usługi”.
Wspomniane wcześniej Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z Poznania czyta uważnie regulaminy przedsiębiorstw (w tym sklepów internetowych) i wyszukuje w nim klauzul niedozwolonych. Gdy je znajdzie, pisze pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żądając usunięcia zapisów niezgodnych z prawem. Przegrana sprawa oznacza dla sklepu internetowego spore koszty – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpis sądowy, publikacja wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Prawnicy Lexus-a proponują ugodę – wycofanie pozwu w zamian za pokrycie kosztów obsługi prawnej (360 zł od wniesionego pozwu). Ponieważ każdy kwestionowany zapis w regulaminie oznacza osobny pozew – nawet ugoda ze stowarzyszeniem oznacza spore koszty.
Lepiej więc sprawdzić regulamin swojego sklepu zanim nie zrobi tego ktoś inny i póki jeszcze możemy nauczyć się czegoś na cudzych błędach.
Marcin Starszak

Regulamin sklepu internetowego
Smartbin.pl Cookandlove.pl Higieniczny.pl